ตามที่ พร. มีนโยบายให้มีการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารสุขภาพของสถานพยาบาลปฐมภูมิ ที่สังกัดกองทัพเรือให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสอดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐในด้านต่างๆเช่น การเงิน การบัญชี การบริหารงานสารสนเทศ การส่งกำลังบำรุงสาแพทย์ งานเวชระเบียนและงานบริหารงานบุคคล เป็นต้น เพื่อให้มีหน่วยงานที่จะดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานเฉพาะด้านสารสนเทศของ สถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ให้มีความต่อเนื่อง พร. จึงมีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศสถานพยาบาลปฐมภูมิกองทัพเรือ ณ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ โดยให้อยู่ในกำกับดูแลโดยตรงของ พร. สายงานยุทธการและการกำลังพล (รอง จก.พร.) และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. เมื่อ ๒๘ ส.ค. ๔๙ เพื่อให้การดำเนินงานด้านสารสนเทศในการบริหารงานสถานพยาบาลปฐมภูมิของกองทัพ เรือป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม

 

แผนกสารสนเทศ กองเวชสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ

งานในความรับผิดชอบ

 

กรมแพทย์ทหารเรือ
๑. ดูแลระบบเครือข่ายภายในกรมแพทย์ทหารเรือ(อินทราเน็ต)
๒. ดูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่ายกรมแพทย์ทหารเรือ
๓. ดูแลระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายภายนอก(อินเทอร์เน็ต)
๔. ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงกรมแพทย์ทหารเรือ
๕. ดูแลเว็บไซต์กรมแพทย์ทหารเรือ
๖. ดูแลเว็บไซต์การจัดการความรู้กรมแพทย์ทหารเรือ
๗. ดูแลพื้นที่ของเว็บไซต์หน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ
๘. ดูแลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมแพทย์ทหารเรือ

หน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และ หน่วยแพทย์ กองทัพเรือ

 

๑. ดูแลโปรแกรมระบบงานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ
๒. ดูแลโปรแกรมระบบงานคลังราชการพิเศษ กรมแพทย์ทหารเรือ
๓. ดูแลโปรแกรมระบบงานคลังข้อมูลสุขภาพกำลังพลกองทัพเรือ

   

การดำเนินงาน

 

กรมแพทย์ทหารเรือ
๑. ดูแลระบบเครือข่ายภายในกรมแพทย์ทหารเรือ(อินทราเน็ต)
๒. ดูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่ายกรมแพทย์ทหารเรือ
๓. ดูแลระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายภายนอก(อินเทอร์เน็ต)
๔. ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงกรมแพทย์ทหารเรือ
๕. ดูแลเว็บไซต์กรมแพทย์ทหารเรือ
๖. ดูแลเว็บไซต์การจัดการความรู้กรมแพทย์ทหารเรือ
๗. ดูแลพื้นที่ของเว็บไซต์หน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ
๘. ดูแลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมแพทย์ทหารเรือ